Parametry Grupy B

W celu ustalenia zgodności ze wszystkimi wartościami parametrycznymi określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia należy wykonać badanie parametrów:

 • I. badanych w ramach grupy A;
 • II. pozostałych parametrów z załącznika nr 1 do rozporządzenia, nieanalizowanych w grupie A dla danej strefy zaopatrzenia w wodę, z zastrzeżeniem § 13 i 14 rozporządzenia.

II.

 1. Enterokoki
 2. Akrylamid
 3. Antymon
 4. Arsen
 5. Azotany
 6. Benzen
 7. Benzo(a)piren
 8. Bor
 9. Bromiany
 10. Chlorek winylu
 11. Chrom
 12. Cyjanki
 13. 1,2-dichloroetan
 14. Epichlorohydryna
 15. Fluorki
 16. Kadm
 17. Miedź
 18. Nikiel
 19. Ołów
 20. Pestycydy
 21. Σ pestycydów
 22. Rtęć
 23. Selen
 24. Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu
 25. Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
 26. Trihalometany – ogółem (Σ THM)
 27. Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)
 28. Glin (Al)
 29. Jon amonu
 30. Chlorki
 31. Mangan
 32. Ogólny węgiel organiczny (OWO)
 33. Siarczany
 34. Sód
 35. Utlenialność z KMnO4
 36. Żelazo
 37. Bromodichlorometan
 38. Chlor wolny
 39. Chloraminy
 40. Σ chloranów i chlorynów
 41. Ozon
 42. Trichlorometan (chloroform)
 43. Magnez
 44. Srebro
 45. Twardość

III. dodatkowe parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, przeprowadzonej zgodnie z normą PN-EN 15975 „Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia – Wytyczne zarządzania kryzysowego i ryzyka – Część 2: Zarządzanie ryzykiem”, jeżeli ją przeprowadzono, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia w wodę do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody nieanalizowane w grupie A.

Objaśnienia:

* Objaśnienia dla poszczególnych parametrów są tożsame z objaśnieniami zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzania.