RODO

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest firma Grupa DALAB Dariusz Bożek z siedzibą w Mszanka 234, 38-322 Łużna. tel. 18 353 77 43 oraz pod adresem poczty e-mail: biuro.dalab@gmail.com. Dodatkowe informację można uzyskać na naszej stronie internetowej: www.dalab.pl

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem: biuro.dalab@gmail.com.

Cele przetwarzania danych osobowych w naszej firmie to, rekrutacja i zatrudnienie pracowników, delegowanie pracowników do firm współpracujących z administratorem danych osobowych, outsourcing pracowniczy świadczony na rzecz administratora danych osobowych, udział w projektach badawczych i rozwojowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (unijne i państwowe), współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług. Sporządzanie stosownej dokumentacji w ramach realizacji zadań służby BHP. Wydawanie zaświadczeń ukończenia szkolenie okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Nie podanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub realizację powierzonych zadań.

Odbiorcami danych osobowych są: właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej, firmy świadczące usługi, w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, obsługi medycznej, rekreacyjnej, serwisu urządzeń, placówki naukowe i badawcze.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.. Dane pozyskane w trakcie obsługi projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych zgodnie z wymaganiami tychże projektów.

Osoby podające firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego po 25 maja 2018 roku. Aktualny adres organu nadzorczego to:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa