Instrukcja poboru wody

Pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych dla Klientów Laboratorium Badań Wody Pitnej samodzielnie pobierających i dostarczających próbki do Laboratorium.

Uwagi ogólne

Próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przyjmowane do badań mogą być pobrane przez uprawnionego pracownika Laboratorium, zgodnie z obowiązującymi normami lub przez Klienta zlecającego wykonanie badań.

Gdy próbki pobierane są przez pracownika Laboratorium, w sprawozdaniu z badań podane są normy, według których został zrealizowany proces pobierania. W przypadku metod akredytowanych, w sprawozdaniu z badań wyniki są podane wraz z niepewnością uwzględniającą etap pobierania próbek.

Gdy próbki pobiera Klient, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich pobierania, warunki transportu i przechowywanie do chwili przyjęcia do Laboratorium. W sprawozdaniu z badań podaje się, że badana próbka jest próbką pobraną przez Klienta. Podawana niepewność wyników badania nie uwzględnia etapu pobierania próbek.

Jeżeli stan próbek w chwili przyjęcia do Laboratorium będzie sugerował ich nieprawidłowe pobranie, odpowiednie uwagi zostaną zamieszczone w protokole przyjęcia próbek oraz w sprawozdaniu z badań. Gdy próbki są pobierane i dostarczane przez Klienta, Klient ma świadomość, że metoda pobierania próbek, odpowiednia czystość i sterylność pojemników, wybór punktu pobierania, objętość pobranej próbki oraz czas i warunki transportu mają istotny wpływ na uzyskane wyniki badań.

Zaleca się, aby próbki zostały pobrane w możliwie najkrótszym czasie przed ich dostarczeniem do Laboratorium. W celu prawidłowego pobrania należy zapoznać się z dalszą częścią instrukcji.

Przygotowanie punktu czerpalnego do pobierania próbek

 1. Próbkę wody zaleca się pobrać z kranu najczęściej używanego. Należy unikać kranów będących w złym stanie technicznym, skorodowanych oraz tych, do których dostęp jest utrudniony. Konstrukcja kranu powinna uniemożliwiać mieszanie się zimnej i ciepłej wody.
 2. Do badania należy pobrać wodę zimną.
 3. Przed pobieraniem należy usunąć z wylewki kranu wszelkie urządzenia, np. perlator, uszczelki, itp. oraz oczyścić wylewkę z zabrudzeń powstałych podczas użytkowania. W celu dezynfekcji kranu należy napełnić szklankę do połowy pojemności octem lub innym roztworem dezynfekującym (alkohol wysokoprocentowy) i zanurzyć kran na ok. 2 min.
 4. Spuszczać wodę umiarkowanym strumieniem przez ok. 5 min. lub dłużej, w celu uzyskania stabilnych parametrów wypływającej wody.
 5. Jeśli pobiera się próbkę do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, w pierwszej kolejności należy pobrać próbkę do badań mikrobiologicznych.

Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych

 1. Po ok. 5-minutowym spuszczaniu wody zakręcić kurek i wysterylizować wylewkę kranu:
  a) metalową – opalać płomieniem do czasu charakterystycznego syczenia pozostałej na niej wody
  b) z tworzywa sztucznego – zanurzyć w roztworze dezynfekcyjnym odczekać ok. 2 min.
 2. Ponownie spuszczać wodę umiarkowanym strumieniem przez ok. 2-3 min. tak, aby mieć pewność, że temperatura wypływającej wody jest stabilna, a woda nie zawiera pozostałości po środku dezynfekcyjnym.
 3. Próbkę do badań mikrobiologicznych pobrać do butelki szklanej, napełnić wodą do ok. ¾ objętości, natychmiast zamknąć korkiem.
 4. Butelkę opisać, np. Próbka nr 1. Zanotować dane punktu poboru oraz godzinę pobrania próbki.
 5. Jeśli pobiera się próbki do badań fizykochemicznych, nie zakręcać kranu, przejść do dalszych punktów instrukcji.

Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych

 1. Próbkę do badań fizykochemicznych pobierać bezpośrednio po wykonaniu czynności przygotowawczych, (jeśli nie pobiera się próbki do badań mikrobiologicznych) lub po pobraniu próbki do badań mikrobiologicznych.
 2. Przed przystąpieniem do napełniania kolejnych butelek sprawdzić uważnie oznaczenia znajdujące się na butelce: Butelkę plastikową należy dwukrotnie przepłukać pobieraną wodą, napełnić pod korek i szczelnie zamknąć.
 3. Po napełnieniu butelkę należy opisać, np. Próbka nr 1. Zanotować adres miejsca poboru oraz godzinę pobrania próbki.

Transport próbek

 1. Próbki do badań należy dostarczyć do Laboratorium w dniu pobrania, w możliwie najkrótszym czasie od momentu pobrania, nieprzekraczającym 12 godzin.

 2. Próbki należy transportować w temperaturze 5±3 °C, chroniąc przed oddziaływaniem promieni słonecznych.