Pomiary stężenia pyłów i związków toksycznych na stanowisku pracy

Pyły oraz związki chemiczne są jednym z głównych czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy. Zmniejszenie ryzyka, wynikającego z narażenia na zagrożenia inhalacyjne, jest zatem jednym z istotniejszych zagadnień związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznego środowiska.

Wyróżniamy następujące frakcje (rodzaje pyłów i związków):

  • frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która zalegając w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia,
  • frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia zalegając w obszarze wymiany gazowej,
  • frakcja torakalna – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych w obrębie klatki piersiowej, która stwarza zagrożenie dla zdrowia w zalegając w obszarze tchawiczo-oskrzelowym i obszarze wymiany gazowej.
  • Spaliny emitowane z silników Diesla [–] – mierzone jako węgiel elementarny

Wartości stężeń dopuszczalnych są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286)