Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy

Oświetlenie to czynnik przynależy do grupy czynników uciążliwych. Wpływa na komfort pracy, zdolność dostrzegania szczegółów (w tym również zagrożeń). Pomiary oświetlenia wykonuje się zarówno na stanowiskach produkcyjnych i jak stanowiskach biurowych. Możemy rozróżnić 3 rodzaje oświetlenia:

  • Oświetlenie ogólne – równomierne oświetlenie całego wnętrza (np. oświetlenie równomiernie rozmieszczone na płaszczyźnie sufitu lub ściany),
  • Oświetlenie miejscowe – oświetlenie niektórych stanowisk pracy, biurek (np. lampka biurkowa),
  • Oświetlenie złożone – zarówno ogólne jak i miejscowe.

Wartości definiujące oświetlenie na stanowisku pracy:

  • średnie natężenie oświetlenia Eśr – średnia arytmetyczna wartości zmierzonych na stanowisku wyrażona w lx,
  • równomierność oświetlenia Uo – iloraz najmniejszej zmierzonej wartości natężenia oświetlenia występującej na danej płaszczyźnie (Emin) do średniego natężenia oświetlenia na tej płaszczyźnie (Eśr).

Aktualna norma zawierająca minimalne wymagania oświetleniowe to PN-EN 12464-1: 2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Przykładowe wartości normatywne (PN-EN 12464-1:2012):

  • biurko wyposażone w komputer: Eśr=500lx, Uo =0,60,
  • stanowisko spawalnicze: Eśr=300lx, Uo =0,60,
  • przygotowanie powierzchni pod lakierowanie, lakierowanie: Eśr=750lx, Uo =0,70.