Pomiary mikroklimatu. Ocena środowiska cieplnego

Parametry mikroklimatu występujące na stanowisku pracy wpływają na poczucie komfortu cieplnego pracownika. Zapewnienie właściwego środowiska cieplnego przekłada się bezpośrednio na samopoczucie w pracy oraz na zwiększenie koncentracji oraz produktywności.

Ze względu na parametry mikroklimatu środowisko dzieli się na umiarkowane, gorące lub zimne.

Do oceny rodzaju środowiska cieplnego gorącego służy wskaźnik PMV, natomiast środowiska zimnego: temperatura powietrza, prędkość ruchu powietrza oraz wilgotność.

Wartości określające dane środowisko cieplne:

  • środowisko zimne: temperatura powietrza wynosi poniżej 10°C, prędkość ruchu powietrza i jego wilgotność względna są większe odpowiednio od 0,1 m/s i 5%,
  • środowisko gorące: wskaźnik PMV powyżej +2,0,
  • środowisko umiarkowane występuje wówczas gdy powyższe warunki mikroklimatu gorącego lub zimnego nie są spełnione.

Wskaźnik PMV zależy m.in. od tempa metabolizmu, izolacyjności cieplnej stosowanej odzieży, temperatury otoczenia, temperatury poczernionej kuli, prędkości przepływu powietrza oraz wilgotności względnej powietrza.

Skutki zdrowotne przebywania w danym środowisku cieplnym:

  • mikroklimat zimny: ilość ciepła wytwarzanego przez organizm ludzki jest za mała w stosunku do odbierania ciepła z organizmu przez otaczające środowisko. Skutkiem może być obniżenie temperatury ciała, hipotermia, odmrożenia,
  • mikroklimat gorący: ilość ciepła wytwarzana przez organizm ludzki jest za duża w stosunku do odbierania ciepła przez otoczenie. Skutkiem może być wzrost temperatury ciała, przegrzanie, odwodnienie.
  • mikroklimat umiarkowany: ilość ciepła wytwarzana przez organizm ludzki jest optymalna w stosunku do odbierania/oddawania ciepła przez otoczenie.

Mikroklimat gorący i zimny jest zaliczany do grupy czynników szkodliwych i w przypadku wystąpienia podlega dalszej ocenie oraz corocznej kontroli parametrów (corocznym pomiarom).

Wartości natężeń dopuszczalnych są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286)