Podstawa prawna pomiarów czynników szkodliwych

Nie później, niż w ciągu miesiąca od daty utworzenia nowego stanowiska pracy należy dokonać pomiaru czynników szkodliwych fizycznych, chemicznych lub biologicznych. Pracodawca sporządza i przechowuje rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy w celu udostępniania pracownikom i organom kontrolnym. Na podstawie wyników pomiarów ustala termin kolejnych pomiarów oraz szacuje ryzyko na stanowisku pracy.