Ocena ryzyka zmierzonych czynników szkodliwych

Na podstawie wyników pomiarów ustala ryzyko na stanowisku pracy. Jest ono uzależnione od krotności wyniku uzyskanego podczas pomiarów.