Czyszczenie studni głębinowej i kopanej

O tym, jakiej jakości woda wykorzystywana jest w gospodarstwie domowym, decyduje między innymi stan studni, z której pochodzi. Nie tylko, bowiem sam skład wody oraz to, czy zawiera zagrażające życiu bakterie, związki chemiczne itd. ma znaczenie, ale także to, czy miejsce, z którego pochodzi, jest regularnie i odpowiednio czyszczone i dezynfekowane.

Cykliczna regeneracja studni głębinowych czy czyszczeni i dezynfekcja studni kopnej pozwoli usunąć niektóre fizyczne zanieczyszczenia. Da również informację na temat tego, czy woda pochodząca z danego ujścia jest zdatna do użytkowania w gospodarstwie domowym po wykonaniu badania wody.

Czyszczenie i dezynfekowanie studni to zabieg taki sam jak w przypadku innych urządzeń, które wymagają okresowych przeglądów i konserwacji. Odpowiednio wyczyszczona przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości wody przeznaczonej do spożycia (pitnej).

Zanieczyszczanie wody w studni kopanej lub w studniach głębinowych jest procesem naturalnym i nieuniknionym. Jednym ze źródeł tego stanu rzeczy jest chociażby gleba, która napływa do studni wraz z wodą. Z biegiem czasu zmienia się w warstwę mułu, a ten staje się pożywką do rozwoju mikroorganizmów m.in. chorobotwórczych. W efekcie pogarsza się stan jakość wody oraz zmniejsza wydajność studni.

Oprócz tego na ścianach studni oraz instalacji zaczyna tworzyć się warstwa biofilmu, który jest siedliskiem niebezpiecznych związków i bakterii.

Dezynfekcja i czyszczenie studni polega na:

– wypompowaniu wody ze studni,

– wybraniu warstwy mułu i osadów (do 60 cm),

– oczyszczeniu mechanicznym (szczotkowaniu),

– czyszczeniu chemicznym (najdokładniejsze czyszczenie cembrowiny),

– uzupełnieniu lub wykonaniu podsypki żwirowej (specjalnym żwirem filtracyjnym),

– zdezynfekowaniu studni

– dezynfekcji instalacji wody pitnej w budynku,

– zdezynfekowaniu wody studziennej po usłudze,

– wykonaniu drobnych napraw takich jak np. uszczelnianie studni szybkoschnącym materiałem cementowym.