Częstość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych

Nie później, niż w ciągu miesiąca od daty utworzenia nowego stanowiska pracy należy dokonać pomiarów środowiska pracy.

Na podstawie wyników pomiarów ustala termin kolejnych pomiarów oraz szacuje ryzyko na stanowisku pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. „W sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” Dziennik Ustaw nr 33 Poz. 166.

Termin kolejnych badań uzależniony jest od krotności wyniku uzyskanego podczas pomiarów.

Czynniki fizyczne, pyły, czynniki chemiczne (o działaniu nierakotwórczym i niemutagennym):

Czynniki chemiczne o działaniu rakotwórczym i mutagennym:

Ponadto w przypadku wystąpienia w środowisku pracy mikroklimatu gorącego lub zimnego pomiary wykonuje się raz do roku odpowiednio w okresie letnim i zimowym.

Badania i pomiary pól lub promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości z zakresu 0Hz-300GHz wykonuje się w przypadku występowania w miejscach wykonywania pracy stref ochronnych:

  • co najmniej raz na dwa lata – jeżeli w miejscu pracy stwierdzono występowanie tylko strefy pośredniej;
  • co najmniej raz w roku – jeżeli w miejscu pracy stwierdzono występowanie strefy zagrożenia albo strefy niebezpiecznej.