Podstawy prawne:

LABORATORIUM

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.11.33.166)

• Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. 2014 poz. 817.

HAŁAS ŚRODOWISKOWY I W POMIESZCZENIACH

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dziennik Ustaw Nr 206, Poz. 1291)

• PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana -- Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach

SŁUŻBA BHP

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704) oraz rozporządzenie rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy1) (Dz. U. z dnia 18 listopada 2004r.).

SZKOLENIA BHP

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.(Dz.U. nr 180, poz.1860) z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej1) z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 24 października 2007 r.).

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

• Kodeks Pracy (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1027),

• Rozporządzenie MPiPS z dania 26. 09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP,

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844),

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1097),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318),

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2008 nr 48 poz. 288),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych z dnia 14 marca 2000r.

WYDATEK ENERGETYCZNY

• Kodeks Pracy art.232 oraz Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 28 maja 1996 r.(Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.) w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów,

• Ustawa o emeryturach pomostowych z 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom,

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (z późniejszymi zmianami).

POMIARY OSWIETLENIA

• PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,

• PN-EN 1837:2005 Bezpieczeństwo maszyn - Integralne oświetlenie maszyn,

• PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne,

• PN-EN 12193:2007 Światło i oświetlenie - Oświetlenie w sporcie,

• PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu,Oferujemy:

Działamy na terenie:

Nowy Sącz, Gorlice, Nowy Targ, Limanowa, Zakopane, Krynica, Tarnów, Brzesko, Bochnia, Dębica, Rzeszów, Mielec, Jarosław, Przemyśl, Leżajsk, województwo małopolskie, podkarpackie oraz teren kraju.